วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550

รายชื่อนักศึกษา วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

วันพุธ เวลา 18.00-20.00 น. ภาคการศึกษา 1/2550

 1. นางสาว จิราภรณ์ สุยะศิริ
 2. นางสาว ละออ ยอดยืน
 3. นางสาว สุภาดา อินชู
 4. นาย สุเมธ ตั้งกิิจจากุล
 5. นาย ยศดนัยต์ นวลสกุล
 6. นางสาว วิไลลักษณ์ ดวงเดือน
 7. นาย วิเชียร ศรีสวัสดิ์
 8. นางสาว ปวีณา วังคีรี
 9. นางสาว สุภาพร ทองไทย
 10. นาย ศราวุฒิ ก้อนสุริย์
 11. นางสาว ธีราภรณ์ ดวงดี
 12. นาย อาทิตย์ แซ่จาว
 13. นางสาว นิตยา ราศรี
 14. นางสาว เนรัญชรา มีสมภพ
 15. นาย ปิยพงษ์ อุ้ยฟักเจริญ
 16. นางสาว วรัญญา ศรสวัสดิ์
 17. นางสาว ดรุณี สุขวิพัฒน์
 18. นางสาว สุพิชญา อินต๊ะสงค์
 19. นางสาว พัชรินทร์ เทพศิริ
 20. นางสาว ขนิษฐา บุญก่ำ
 21. นางสาว กุลฑลี บุตรอำภัย
 22. นาย กันตพัฒน์ ไชยรักษ์
 23. นางสาว เสาวลักษณ์ สุวรรณศรี
 24. นางสาว สุรีรัตน์ ศรีบุรินทร์
 25. นางสาว นรีรัตน์ สีสองชั้น
 26. นางสาว ปราณี ตรีจิตร
 27. นาย อรรถพล ไชยสัจ
 28. นางสาว จรูญลักษณ์ แก้วดี
 29. นาย สันทัศน์ จันดาโส
 30. นางสาว สุรีพร ศรีภูธร : http://ruralareas.blog.mthai.com
 31. นาย นััฏฐาพงษ์ บุญขำ
 32. นางสาว ศิริวิมล แสงทอง
 33. นาย ภคธัช ฐานิชธนาภัทร์
 34. นางสาว ศิรินทรา ศิริภักดิ์
 35. นาย บุญธรรม สวัสดี
 36. นาย สุวรรณ์ จันริดทอง

1 ความคิดเห็น:

พันธุ์ทิตต์ สิรภพธาดา กล่าวว่า...

นักศึกษาท่านใดไม่อยู่ในรายชื่อ สามารถแจ้งให้อาจารย์ทราบได้โดยพิมพ์ลงในความคิดเห็นตรงนี้ได้เลยครับ